Stravos tou Agiasmati - Frescoes#

Stravos tou Agiasmati - Frescoes
Stravos tou Agiasmati - Frescoes, September 2016, © Gerhard Huber, under CC BY 4.0