Atlanta Stone Mountain Lake#

Atlanta Stone Mountain Lake
Atlanta Stone Mountain Lake, June 2013, © Ewald Judt, under CC BY 4.0