Montefiascone - Basilika San Flaviano - Fresco#

Montefiascone - Basilika San Flaviano - Fresco
Montefiascone - Basilika San Flaviano - Fresco, March 2016, © Ewald Judt, under CC BY 4.0