Sanahin#

Sanahin
Sanahin, Photo: Hermann Maurer, May 2013