Salt Lake City - Jordan River Labyrinth - Mosaic#

Salt Lake City - Jordan River Labyrinth - Mosaic
Salt Lake City - Jordan River Labyrinth - Mosaic, May 2018, © Ewald Judt