Santa Fe - Frenchy's Field Park Labyrinth#

Santa Fe - Frenchy's Field Park Labyrinth
Santa Fe - Frenchy's Field Park Labyrinth, May 2018, © Ewald Judt