Nebraska#

20 pictures of Chimney Rock, Scottsbluff, Alliance (Nebraska) USA, Nebraska by Ewald Judt (2018)