Karnak - Ram Sphinxes#

Karnak - Ram Sphinxes
Karnak - Ram Sphinxes, January 2009, © Gerhard Huber, under CC BY-NC 4.0 +Edu

Die Widdersphingen am Eingang verkörpern den thebanischen Hauptgott Amun.