Mmangal Basar Garuda pillar, Krishna Temple, Narayana Temple, Harishankar Temple#

Mmangal Basar Garuda pillar, Krishna Temple, Narayana Temple, Harishankar Temple
Mmangal Basar Garuda pillar, Krishna Temple, Narayana Temple, Harishankar Temple, March 2015, © Bernd Mader