Mangal Basar#

Mangal Basar
Mangal Basar, March 2015, © Bernd Mader

Vishveshvara Temple, Bhimsen Temple.