Durbar Square Shiva Mandir Temple#

Durbar Square Shiva Mandir Temple
Durbar Square Shiva Mandir Temple, February 2015, © Bernd Mader