Durbar Square#

Durbar Square
Durbar Square, February 2015, © Bernd Mader

Hanuman statue Dhoka Vishnu Narasimba.