On the way to the Estancia Harberton Estancia Harberton #

On the way to the Estancia Harberton
On the way to the Estancia Harberton, 2006
Photo: H. Maurer