Stellenbosch Stellenbosch, Westkap, Südafrika #


Dutch Reformed Moeder Kerk
Dutch Reformed Moeder Kerk, 2008
Photo: H. Maurer


Dutch Reformed Moeder Kerk Moedergemeente Stellenbosch, Stellenbosch, Westkap, ...