Etosha National Park Etosha National Park, Namibia #


Giraffe with offspring
Giraffe with offspring, 2008
Photo: H. Maurer

Giraffe with offspring
Giraffe mit Nachwuchs